Rosenkransbönen

Gå direkt till: (de här snabblänkarna fungerar inte än, vi beklagar)
Den glädjerika rosenkransens hemligheter
Den smärtorika rosenkransens hemligheter
Den ärorika rosenkransens hemligheter
Livets och ljusets mysterium
Bönerna i rosenkransen

Så ber du rosenkransen
Rosenkransbönen förenar den muntliga, yttre bönen med den inre eller betraktande bönen. Medan man läser de muntliga bönerna som hör till rosenkransen betraktar man nämligen huvudhändelserna i Kristi och hans heliga moders liv, lidande och förhärligande. Beroende på vilket/vilka mysterium man betraktar kallas rosenkransen den glädjerika, den smärtorika eller den ärorika rosenkransen. Ett färskt tillägg i rosenkransen är Livets och ljusets mysterium.
När man ber Rosenkransens olika delar låter man pärlorna löpa mellan fingrarna och stannar vid varje pärla för att be en av bönerna. Man börjar med att hålla i krucifixet vid inledningen och sedan fortsätter man till de följande pärlorna närmast krucifixet:
Som inledning läser man:
* Den apostoliska trosbekännelsen (krucifixet)
* Fader vår (första ensamma pärlan efter krucifixet)
* Tre gånger Hell dig, Maria (en för var och en av de tre följande pärlorna; vid den första ber man för tro, vid den andra för hopp, vid den tredje för kärlek – man kan göra detta t.ex. genom att i bönen efter ordet ”Jesus” tillägga orden ”som förökar i oss tron”, ”om styrker i oss hoppet” respektive ”som upptänder i oss kärleken” eller helt enkelt genom att säga ”för tro”, ”för hopp” och ”för kärlek” innan man börjar bönen)
* Ära vare Fadern (den ensamma pärlan strax innan den egentliga rosenkransen börjar))
Så följer den egentliga rosenkransen:
En vanlig fysisk rosenkrans består av fem dekader, alltså fem serier på tio pärlor som åtskiljs av en ensam (ibland större) pärla. Om man ber ett helt varv på rosenkransen ber man alla fem dekader, alltså fem mysterier. För varje mysterim ber man en gång Fader vår (den ensamma pärlan), tio gånger Hell dig, Maria (de tio pärlorna) och en gång Ära vara Fadern (mellanrummet mellan pärlorna inför följande ensamma pärla). Medan munnen ber bönens ord mediterar eller tänker man på det mysterium, den hemlighet, det skeende i frälsningshistorien, som gäller för den dekaden. Det går också bra att be bara en del av rosenkransen åt gången, t.ex. ett mysterium (en dekad) per dag.
En variant av rosenkransen tillägger efter varje mysterium bönen ”O min Jesus, förlåt oss våra skulder Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, särskilt dem som allra mest behöver Din barmhärtighet.”) Man kan också be rosenkransen så att man efter ordet ”Jesus” i varje Hell dig, Maria-bön tillägger en rad som lyfter fram det mysterium man då mediterar över. För att se de här tilläggen klicka här.
Den glädjerika rosenkransens hemligheter
•          1 . Bebådelsen.
Ängeln kom till Maria och hon blev havande av den helige Ande. "Jag är Herrens tjänarinna" (Luk. 1:38). Gud bor i vår mänsklighet. Marias enkla "ja": säger också jag "ske din vilja".
•          2. Marie besök.
Maria går till Elisabet.Maria "skyndade i väg" till den som behövde henne. Att tjäna vår nästa med iver, att ge Gud äran.
•          3. Jesu födelse i stallet i Betlehem.
Gud har blivit människa, för att människan skall bli gudomlig. Människornas kallsinne. Hur bemöter jag den som kommer i min väg.
•          4. Frambärandet i templet
Simeon och Hanna I templet i uthålllig bön och väntan.
•          5. Josef och Maria finner Jesus i templet.
Tomheten utan Jesus. glädjen i att finna honom. Att lyda Gud mer än människor.
Den smärtorika rosenkransens hemligheter
•          1. Jesu dödsångest.
att vaka med Herren. Att vara hos dem som lider, att dela Jesu lidanden i världen, att inte avtrubbas av allt det onda.
•          2. Jesus gisslas.
Men han sade inte ett ord. Har jag större rätt att beklaga mig.
•          3. Jesus blir krönt med törnen.
Det är hans krona, Han sökte aldrig makt över andra och jag? Att lida för sanningen, för det rätta.
•          4. Jesus bär korset.
Att villigt göra det som måste göras, att bära de andras bördor.
•          5. Jesus korsfästes.
Att be för de plågade och deras plågare, att förlåta .
Den ärorika rosenkransens hemligheter
•          1. Jesu uppståndelse.
Han lever, han är mitt ibland oss här och nu.
•          2. Jesu himmelsfärd.
Frukterna av vår kärlek och vår möda. Kristus alltings slutmål.
•          3.Den helige Andes utgjutelse över Maria och apostlarna.
Att vara mottaglig och öppen för Anden och bli en Kristus-bärare i världen.
•          4. Marie upptagning i himmelen - Marias förhärligande som är kyrkans framtid och hopp.
Kroppens värdighet: Andens tempel
•          5. Marie kröning.
De ödmjuka blir upphöjda, Marias bön för oss.
Livets och ljusets mysterium
•          1. Jesu dop.
"Jesus låter sig i all ödmjukhet döpas av Johannes Döparen."
"Vi ber för alla ofödda barn och för alla barn som är i fara."
•          2. Bröllopet i Kana.
"Jesu första under äger rum vid ett bröllop på Jungfru Marias förbön."
"Vi ber för alla gifta, att de är trogna sin kallelse.
•          3. Jesus predikar omvändelse till Guds rike.
"Jesus har inte kommit för de rättfärdiga utan som en Läkare som vill hela syndarna från deras sår."
"Vi ber för oss syndare, nu och i vår dödsstund."
•          4. Jesu förklaring.
"Under sin vandring upp mot Jerusalem och det lidande som väntade honom där, fick Jesus under ett ögonblick smaka något av himlens härlighet."
"Vi ber för alla döende, att deras liv och värdighet respekteras."
•          5. Jesus firar den sista måltiden.
"Jesus instiftar eukaristin, där hans korsoffer förblir närvarande för alla tider och där den himmelska bröllopsmåltiden tas ut i förskott här och nu."
"Vi ber att eukaristin helgar oss alltmer."
Rosenkransen kan avslutas med följande bön:
Heliga Maria, smärtornas moder och martyrernas drottning, be för oss som lider för våra synders skull, att vi lär oss att med tålamod och undergivenhet bära, vad Gud ådömer oss till straff för synden och till vår egen bättring. Hjälp de nödställda, trösta de bedrövade, bistå de klenmodiga och låt oss alla erfara din moderliga förböns makt. Amen.
Bönerna i rosenkransen
Apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pondus Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse
och ett evigt liv. Amen
Fader Vår
Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
(Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet.) Amen
Hell dig Maria
Hell dig, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds moder,
be för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen.
Ära vare Fadern
Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande,
Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,
från evighet till evighet. Amen.
Variant med tillägg till Hell dig,Maria
Som sagt kan man också be rosenkransen så att man efter ordet ”Jesus” i varje Hell dig, Maria-bön tillägger en rad som lyfter fram det mysterium man då mediterar över. Här är tilläggen för vart och ett av mysterierna:
Tillägg till den glädjerika rosenkransens mysterium
•          1. Som du, o Jungfru, har undfått genom den Helige Ande.
•          2. Som du, o Jungfru, har burit till Elisabet.
•          3. Som du, o Jungfru, har fött.
•          4. Som du, o Jungfru, har framburit i templet.
•          5. Som du, o Jungfru, har återfunnit i templet.
Tillägg till den smärtorika rosenkransens mysterium
•          1. Som för oss har svettats blod.
•          2. Som för oss har blivit gisslat.
•          3. Som för oss har blivit krönt med törnen.
•          4. Som för oss har burit korset.
•          5. Som för oss har blivit korsfäst.
Tillägg till den ärorika rosenkransens mysterium
•          1. Som har uppstått ifrån de döda.
•          2. Som har uppfarit till himmelen.
•          3. Som har sänt oss den Helige Ande.
•          4. Som har upptagit dig, o Jungfru, i himmelen.
•          5. Som har krönt dig, o Jungfru i himmelen.
Tillägg till livets och ljusets mysterium
•          1. Jesu dop.
•          2. Bröllopet i Kana.
•          3. Jesus predikar omvändelse till Guds rike.
•          4. Jesu förklaring.
•          5. Jesus firar den sista måltiden