Upprop till beslutsfattare och alla människor av god vilja

En ny ekumenisk arbetsgrupp  har tillsatts på initiativ av Stiftsrådet i Borgå stift i samarbete med Ekumeniska rådets svenska sektion. Vår uppgift är att göra upp riktlinjer för församlingarnas arbete med invandrare och flyktingar i Svenskfinland.

Arbetsgruppen enades om att en kristens ansvar är att på alla sätt arbeta för mänsklig behandling av de asylsökande som kommer till Finland. Därför vänder vi oss nu till beslutsfattare och till alla mänskor av god vilja. Vi vill lyfta fram följande frågor som ännu kunde justeras i den nya utlänningslagen som ska träda i kraft den första maj 2004:
* Asyltiden borde förkortas.
* Barn som varit flera år i Finland och gått i skola här borde av humanitära skäl få stanna i Finland tillsammans med sina föräldrar.
* Ingen borde utvisas medan asylprocessen pågår.
* För den som fått ett utvisningsbeslut är det viktigt att inte bollas mellan olika myndigheter.  Det borde klarläggas vem som har ansvar för utvisningens genomförande.
* När en person utvisats borde det höra till de finländska myndigheternas ansvar att följa upp hur det går för den utvisade dvs. om utvisningsbeslutet varit korrekt eller om den utvisade utsätts för faror eller trakasserier när han återvänder.
* Vi önskar en human behandling vid utvisningstillfället, t.ex. utan handbojor. Lugnande sprutor ska inte få förekomma. Gärna ska en skild organisation ta hand om de praktiska arrangemangen vid en utvisning.
* För den som fått uppehållstillstånd borde den individuella integrationsplanen följas upp på ett tillfredsställande sätt.

  Margareta Smith-Edström, Oravais, Baptisterna
  Asta Särs, Stiftsrådet, Finlands ev.luth. kyrka
  Sara Torvalds, Karis, Katolska kyrkan
  Jarkko Willman, Vasa, Finlands ev.luth. kyrka